GRUPUL RURAL OAR

[english version below]

Ordinul Arhitecţilor din România a înființat GRUPUL DE LUCRU RURAL în anul 2014, în baza Hotărârii Consiliului Naţional al OAR nr. 2318. Acest fapt s-a datorat conștientizării necesității de a găsi soluții pentru multitudinea de probleme existente în mediul rural, ignorate până în acel moment.

OBIECTIVE MAJORE

 • protejarea și promovarea identității culturale locale și a patrimoniului existent (material și imaterial) de pe teritoriul României, ca element strategic în dezvoltarea mediului rural;
 • conștientizarea nevoii de protejare/ promovare a zonelor cu specific local valoros;
 • educarea  populației, a agenților economici rurali și a autorităților locale, în spiritul responsabilității față de patrimoniu și cointeresarea lor directă în protejarea/promovarea zonelor cu specific local valoros;
 • resuscitarea tehnicilor ancestrale și a materialelor de construcție naturale, în spiritul protejării mediului și a dezvoltării durabile;
 • folosirea arhitecturii (cu toate domeniile conexe) ca pârghie în dezvoltarea economică a mediului rural pe baze ecologice/responsabile;
 • creşterea calităţii practicii profesionale în mediul rural;
 • elaborarea documentelor ce vor reglementa intervențiile în mediul rural.

Descarcă broșura informativă de la acest link

PROIECTE ÎN DERULARE 

GHIDURI DE ARHITECTURĂ PENTRU ÎNCADRAREA ÎN SPECIFICUL LOCAL DIN MEDIUL RURAL

Ghidurile își propun să prezinte un set de reguli uşor de aplicat, cu exemple clare, care să faciliteze alegerea modelelor adecvate de către cei care vor să construiască în mediul rural. Obiectivul esenţial al acestei serii de ghiduri este păstrarea spiritului aşezărilor rurale din România şi creşterea calităţii vieţii în mediul rural, concomitent cu conservarea tradiţiilor şi a peisajului cultural existent. Toate acestea sunt privite ca resurse de bază pentru dezvoltarea durabilă a mediului rural.

Puteți descărca ghidurile de la acest link

 

CARTAREA MESERIILOR TRADIȚIONALE ȘI EMERGENTE ȘI A PRODUSELOR DERIVATE DIN DOMENIUL CONSTRUCȚIILOR DIN ROMÂNIA

Acest proiect, demarat în ianuarie 2018, se va concretiza printr-o hartă interactivă online - www.hartamesterilorconstructii.ro. Harta vine în întâmpinarea Ghidurilor de arhitectură pentru încadrarea în specificul local din mediul rural. Dacă acestea din urmă răspund la întrebarea ’’Cum construim?’’, harta va răspunde la întrebarea “Cu cine construim?”.

Necesitatea repertorierii meșterilor și a produselor lor reprezintă o prioritate de maximă importanță pentru România în contextul creșterii exponențiale a pieței construcțiilor, atât în domeniul restaurării și amenajării clădirilor tradiționale, cât și în domeniul arhitecturii ecologice de secol XXI. România este prima țară care implementează aceast proiect prioritar în baza raportului Comisiei Europene.

CONTACT 

✉ rural.oar@gmail.com 

f   GRUPUL RURAL 

The Order of Architects in Romania (OAR) established in 2014 the RURAL WORKING GROUP by Resolution No. 2318 of the National Council of OAR. It was the result of understanding the need to find solutions to the multiple issues affecting rural areas, which had been ignored to that date.

MAJOR GOALS 

 • protecting and promoting local cultural identity and the existing (tangible and intangible) heritage in Romania, as a strategic element for the development of rural areas;
 • raising awareness of the need to protect/promote the areas with valuable specific local features;
 • educating rural population, entrepreneurs and authorities to act responsibly in connection with the heritage and stimulating their direct involvement in protecting/promoting the areas with valuable specific local features;
 • reviving ancient construction techniques and the use of natural building materials to protect the environment and promote sustainable development;
 • using architecture (and all related fields) to leverage the economic development of rural areas based on an environmentally-friendly/responsible approach;
 • improving the quality of architects’ work in rural areas;
 • developing documents to regulate interventions in rural areas.

Projects in progress 

THE ARCHITECTURAL GUIDELINES FOR MAINTAINING CONSISTENCY WITH THE LOCAL SPECIFIC FEATURES IN RURAL AREAS

This guidelines aimed at providing a set of rules that are easy to apply, accompanied by clear examples, in order to facilitate the choice of adequate models by those willing to build in rural areas. The essential goal of these guidelines is to preserve the spirit of rural communities in Romania and to improve the quality of rural life, while maintaining the existing traditions and cultural landscape. All these elements are viewed as essential resources for a sustainable development of rural areas.

This guidelines can be downloaded from here

MAPPING OF TRADITIONAL AND EMERGING CONSTRUCTION-RELATED PROFESSIONS AND DERIVATIVE PRODUCTS IN ROMANIA

The outcome of this project will be the development of an online interactive map - www.hartamesterilorconstructii.ro. The map will support the Architectural Guidelines by defining the specific local features of rural areas. While the Guidelines reply to the question “How do we build?”, the map provides an answer to the question “Whom do we build with?”.

The need to inventory craftsmen and their products is a key priority for Romania in the context of a massive expansion of the construction market, including the restoration and improvement of traditional buildings, as well as the environmentally-friendly architecture of the 21stcentury. Romania is the first country to implement this priority project based on the report of the European Commission. 

CONTACT 

✉ rural.oar@gmail.com 

f   GRUPUL RURAL