Recunoaștere calificări internaționale și echivalare / dobândire drept de semnătură

 

A. Dobândirea dreptului de semnătură de către arhitecți cetățeni ai unor state terțe și deținători ai unei diplome eliberate de o instituție de învățământ superior de arhitectură din România, care sunt căsătoriți cu cetățeni români

 1. soțul/soția unui cetățean român, care nu are cetățenia unui stat membru al UE/SEE sau Confederația Elvețiană și care își exercită dreptul de rezidență pe teritoriul României beneficiază de egalitate de tratament cu cetățenii români în domeniul de aplicare a tratatelor Uniunii Europene, sub rezerva prevederilor acestor tratate și a dispozițiilor adoptate în aplicarea lor;
 2. pentru dobândirea dreptului de semnătură, solicitantul va depune un dosar cu documentele enumerate mai jos;
 3. dreptul de semnătură se acordă de către o comisie formată din arhitecți cu drept de semnătură, numită de către Consiliul național al Ordinului Arhitecților din România, pe baza unui interviu de evaluare a cunoștințelor, aptitudinilor și experienței profesionale relevante ale solicitantului (vezi art. 11 alin. (5) și (6) din Legea nr. 184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect, Republicată).

Descrierea procedurii

 1. întocmirea dosarului, care trebuie să cuprindă: cerere, copie diplomă, portofoliul cu lucrările la care solicitantul a colaborat în perioada de stagiu, certificatul eliberat de îndrumător privind dobândirea experienței profesionale practice, copie act de identitate/pașaport, curriculum vitae succint, cazier judiciar;
 2. depunerea dosarului la filiala din care face parte arhitectul, procesarea dosarului și emiterea unei dovezi de către filială;
 3. transmiterea dosarului, de către filială, la Comisia Națională de Acordare a Dreptului de Semnătură a Ordinului Arhitecților din România (OAR);
 4. verificarea dosarelor și dispunerea participării la interviu de către Comisie;
 5. susținerea interviului, axat pe aspecte profesionale și deontologice privind amenajarea spațiului, proiectarea, organizarea și realizarea construcțiilor, conservarea și valorificarea patrimoniului construit, precum și protecția echilibrelor naturale;
 6. termenul de finalizare a procedurii: maximum 3 luni de la data depunerii documentației complete de către solicitant;
 7. modalitatea de contestare: în cazul neacordării dreptului de semnătură de către Comisie, candidații pot adresa contestații scrise Președintelui OAR, care trebuie depuse în termen de maximum 3 zile la Secretariatul OAR; Colegiul Director al OAR va analiza contestațiile într-un interval de timp de maximum 30 de zile și va răspunde în scris contestatarilor.
 8. taxă: 230 lei - participarea la interviu și eliberarea Certificatului de obținere a dreptului de semnătură; modalități de plată: numerar, la Casieria Ordinul Arhitecților din România, la depunerea dosarului; transfer bancar:

Ordinul Arhitecților din România

Cod fiscal 14083510

Banca Română pentru Dezvoltare - Sucursala Academiei

Cont în lei: RO80BRDE410SV21208234100

Cont în euro: RO31BRDE410SV18573724100

Cont în dolari RO07BRDE410SV33056304100.

Cod SWIFT: BRDEROBU (pentru plățile în euro sau dolari).

 

B. Dobândirea dreptului de semnătură de către arhitecți cetățeni ai unor state terțe căsătoriți cu cetățeni români și deținători ai unei diplome eliberate de o instituție de învățământ superior de arhitectură dintr-un stat terț

 1. înainte de dobândirea dreptului de semnătură, solicitantul trebuie să se adreseze Centrului Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED), din cadrul Ministerului Educației Naționale (de accesat http://www.cnred.edu.ro/#Activitati) în vederea recunoașterii diplomei pe teritoriul României;
 2. pentru dobândirea dreptului de semnătură, solicitantul va depune un dosar cu documentele enumerate mai jos;
 3. dreptul de semnătură se acordă de către o comisie formată din arhitecți cu drept de semnătură, numită de către Consiliul național al Ordinului Arhitecților din România, pe baza evaluării cunoștințelor, aptitudinilor și experienței profesionale relevante ale solicitantului (vezi art. 11 alin. (5) și (6) din Legea nr. 184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect, Republicată).

Descrierea procedurii

 1. întocmirea dosarului, care trebuie să cuprindă: cerere, copie diplomă, portofoliul de lucrări, certificatul eliberat de îndrumător privind dobândirea experienței profesionale practice, copie act de identitate/pașaport, curriculum vitae succint, cazier judiciar;
 2. transmiterea dosarului Comisiei Naționale de Acordare a Dreptului de Semnătură a OAR;
 3. verificarea dosarelor și dispunerea participării la interviu de către Comisie;
 4. susținerea interviului, axat pe aspecte profesionale și deontologice privind amenajarea spațiului, proiectarea, organizarea și realizarea construcțiilor, conservarea și valorificarea patrimoniului construit, precum și protecția echilibrelor naturale;
 5. termenul de finalizare a procedurii: maximum 3 luni de la data depunerii documentației complete;
 6. modalitatea de contestare: în cazul neacordării dreptului de semnătură de către Comisie, candidații pot adresa contestații scrise Președintelui OAR, care trebuie depuse în termen de maximum 3 zile la Secretariatul OAR; Colegiul Director al OAR va analiza contestațiile într-un interval de timp de maximum 30 de zile și va răspunde în scris contestatarilor.
 7. taxă: 230 lei - participarea la interviu și eliberarea Certificatului de obținere a dreptului de semnătură; modalități de plată: numerar, la Casieria Ordinul Arhitecților din România, la depunerea dosarului; transfer bancar:

Ordinul Arhitecților din România

Cod fiscal 14083510

Banca Română pentru Dezvoltare - Sucursala Academiei

Cont în lei: RO80BRDE410SV21208234100

Cont în euro: RO31BRDE410SV18573724100

Cont în dolari RO07BRDE410SV33056304100.

Cod SWIFT: BRDEROBU (pentru plățile în euro sau dolari).

 

C. Dobândirea dreptului de semnătură pe teritoriul României de către cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, cetățenii statelor membre ale Spațiului Economic European și cetățenii Confederației Elvețiene care solicită stabilirea în România și îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 5 și 6 din Legea nr. 184/2001, referitoare la deținerea titlului de calificare și exercitarea profesiei de arhitect și care au drept de semnătură pe teritoriul unuia dintre aceste state sau un drept echivalent

 1. Ordinul Arhitecților din România este autoritatea competentă pentru recunoașterea titlurilor oficiale de calificare în profesia de arhitect pentru cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, cetățenii statelor membre ale Spațiului Economic European și cetățenii Confederației Elvețiene;
 2. dobândirea dreptului de semnătură se obține prin recunoașterea automată a titlului de calificare și a dreptului de semnătură;
 3. recunoașterea se face de către o comisie numită de Consiliul național al OAR (vezi art. 12 alin. (1) din Legea nr. 184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect, Republicată și art. 30 alin. (1) lit. o) din Regulamentul de organizare și funcționare a Ordinului Arhitecților din România, publicat în Monitorul Oficial cu numărul 704 din data de 13 august 2018 - de accesat https://www.oar.archi/despre-oar/cadru-legislativ-si-normativ).

Descrierea procedurii

 1. întocmirea dosarului, care trebuie să cuprindă: cerere, dovada cetățeniei, copie a atestatului de competență profesională/titlului de calificare (care asigură accesul la profesia de arhitect și atestarea experienței profesionale a persoanei în cauză), certificat emis de autoritatea competentă din statul de origine sau de proveniență, care să ateste faptul că solicitantul deține acele titluri oficiale de calificare sau alte documente doveditoare ale calificării profesionale care îndeplinesc criteriile legislației Uniunii Europene în domeniu, dovadă privind caracterul onorabil sau dovada prin care se suspendă, se limitează ori se interzice exercitarea unei profesii în caz de eroare profesională gravă sau de infracțiune (document cu valabilitate de 3 luni de la eliberarea de către autoritățile competente ale statului membru de origine sau de proveniență).
 2. în caz de îndoială justificată, Ordinul Arhitecților din România poate solicita prin IMI (Sistemul de Informații al Pieței Interne) sau, după caz, direct autorităților competente ale unui stat membru, confirmarea autenticității titlurilor oficiale de calificare care atestă calificarea de arhitect eliberate în acel stat, precum și, după caz, confirmarea faptului că posesorul acestora îndeplinește condițiile minime de formare profesională prevăzute de legislația națională;
 3. în caz de îndoială justificată, atunci când o autoritate competentă a unui stat membru a eliberat un titlu oficial de calificare, care include o formare efectuată în totalitate sau parțial într-o instituție recunoscută dintr-un alt stat membru, în cazul în care România este stat membru gazdă, Ordinul Arhitecților din România are dreptul să solicite organismului competent al statului membru de origine sau de proveniență în care a fost eliberat titlul oficial de calificare să verifice:
 • dacă formarea asigurată de instituția în cauză a fost certificată în mod oficial de instituția de învățământ din statul membru de origine sau de proveniență în care a fost eliberat titlul oficial de calificare;
 • dacă titlul oficial de calificare eliberat este același cu cel care ar fi fost eliberat în cazul în care ciclul de formare s-ar fi derulat în întregime în statul membru de origine sau de proveniență în care a fost eliberat titlul oficial de calificare;
 • dacă titlul oficial de calificare eliberat conferă aceleași drepturi de acces la profesie pe teritoriul statului membru de origine sau de proveniență în care a fost eliberat titlul oficial de calificare;

    4.    verificarea dosarului de către Comisie și emiterea deciziei de aprobare sau respingere; în caz de respingere, decizia va cuprinde motivele întemeiate care au condus la aceasta;
    5.    termenul de finalizare a procedurii: maximum 3 luni de la data depunerii documentației complete;
    6.    modalitatea de contestare: decizia poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanța judecătorească de contencios administrativ competente, potrivit legii;
    7.    taxă: 630 lei - recunoașterea  titlului de calificare, eliberarea Atestatului de recunoaștere a titlului de calificare, procesarea dosarului de echivalare a dreptului de semnătură și eliberarea Certificatului de echivalare a dreptului de semnătură; modalități de plată: numerar, la Casieria Ordinul Arhitecților din România, la depunerea dosarului; transfer bancar:

Ordinul Arhitecților din România

Cod fiscal 14083510

Banca Română pentru Dezvoltare - Sucursala Academiei

Cont în lei: RO80BRDE410SV21208234100

Cont în euro: RO31BRDE410SV18573724100

Cont în dolari RO07BRDE410SV33056304100.

Cod swift: BRDEROBU (pentru plățile în euro sau dolari).

 

D. Dobândirea dreptului de semnătură de către cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, cetățenii statelor membre ale Spațiului Economic European și cetățenii Confederației Elvețiene care solicită stabilirea în România și îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 5 și 6 referitoare la deținerea titlului de calificare și exercitarea profesiei de arhitect și care nu au drept de semnătură sau alt drept echivalent obținut pe teritoriul unuia dintre aceste state

 1. Ordinul Arhitecților din România este autoritatea competentă pentru recunoașterea titlurilor oficiale de calificare în profesia de arhitect, pentru cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, cetățenii statelor membre ale Spațiului Economic European și cetățenii Confederației Elvețiene;
 2. înainte de dobândirea dreptului de semnătură, diploma solicitantului trebuie să fie recunoscută pe teritoriul României; recunoașterea se face de către o comisie numită de Consiliul național al OAR (vezi art. 12 alin. (1) din Legea nr. 184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect, Republicată și art. 30 alin. (1) lit. o) din Regulamentul de organizare și funcționare a Ordinului Arhitecților din România, publicat în Monitorul Oficial cu numărul 704 din data de 13 august 2018 - de accesat https://www.oar.archi/despre-oar/cadru-legislativ-si-normativ).
 3. dreptul de semnătură pe teritoriul României se obține în aceleași condiții ca și pentru cetățenii români:
 • solicitantul va depune un dosar cu documentele enumerate mai jos;
 • dreptul de semnătură se acordă de către o comisie formată din arhitecți cu drept de semnătură, numită de către Consiliul național al Ordinului Arhitecților din România, pe baza unui interviu de evaluare a cunoștințelor, aptitudinilor și experienței profesionale relevante ale solicitantului (vezi art. 11 alin. (5) și (6) din Legea nr. 184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect, Republicată).

Descrierea procedurii

 1. întocmirea dosarului, care trebuie să cuprindă: cerere, copie diplomă, portofoliu de lucrări, copie act de identitate/pașaport, curriculum vitae succint, cazier judiciar, certificat emis de autoritatea competentă din statul de origine/proveniență, care să ateste faptul că solicitantul deține acele titluri oficiale de calificare sau alte documente doveditoare ale calificării profesionale care îndeplinesc criteriile legislației Uniunii Europene în domeniu, dovadă privind caracterul onorabil sau dovada prin care se suspendă, se limitează ori se interzice exercitarea unei profesii în caz de eroare profesională gravă sau de infracțiune (document cu valabilitate de 3 luni de la eliberarea de către autoritățile competente ale statului membru de origine/proveniență);
 2. transmiterea dosarelor la Comisia Națională de Recunoaștere a Calificării a OAR, verificarea dosarelor și eliberarea Atestatului de recunoaștere a calificării;
 3. transmiterea dosarelor, incluzând Atestatul de recunoaștere a calificării, către Comisia Națională de Acordare a Dreptului de Semnătură și dispunerea participării la interviu;
 4. susținerea interviului, axat pe aspecte profesionale și deontologice privind amenajarea spațiului, proiectarea, organizarea și realizarea construcțiilor, conservarea și valorificarea patrimoniului construit, precum și protecția echilibrelor naturale;
 5. termenul de finalizare a procedurii: maximum 3 luni de la data depunerii documentației complete;
 6. modalitatea de contestare: în cazul neacordării dreptului de semnătură de către Comisie, candidații pot adresa contestații scrise Președintelui OAR, care trebuie depuse în termen de maximum 3 zile la Secretariatul OAR; Colegiul Director al OAR va analiza contestațiile într-un interval de timp de maximum 30 de zile și va răspunde în scris contestatarilor.
 7. taxe: 400 lei - recunoașterea titlului de calificare și eliberarea Atestatului de recunoaștere a calificării; 230 lei - participarea la interviu și eliberarea Certificatului de obținere a dreptului de semnătură; modalități de plată: numerar, la Casieria Ordinul Arhitecților din România, la depunerea dosarului; transfer bancar:

Ordinul Arhitecților din România

Cod fiscal 14083510

Banca Română pentru Dezvoltare - Sucursala Academiei

Cont în lei: RO80BRDE410SV21208234100

Cont în euro: RO31BRDE410SV18573724100

Cont în dolari RO07BRDE410SV33056304100.

Cod SWIFT: BRDEROBU (pentru plățile în euro sau dolari).

Aplicarea măsurilor compensatorii atunci când nu sunt îndeplinite condițiile C și D 

E. Ordinul Arhitecților din România, în calitate de autoritate competentă pentru recunoașterea titlurilor oficiale de calificare în profesia de arhitect pentru cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, cetățenii statelor membre ale Spațiului Economic European și cetățenii Confederației Elvețiene, poate aplica sistemul general de recunoaștere conform Legii nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, în cazul în care solicitantul, dintr-un motiv special și excepțional, nu îndeplinește condițiile pentru aplicarea procedurii de recunoaștere automată a titlului profesional de arhitect (de exemplu au doar 3 ani de studii, etc.)

Într-o astfel de situație, OAR poate efectua recunoașterea profesională prin aplicarea unor măsuri compensatorii care constau într-un stagiu de adaptare și/sau susținerea unei probe de aptitudini, conform Hotărârii Colegiului director nr. 288 din 18.02.2019 pentru aprobarea procedurii de organizare și desfășurare a stagiului de adaptare și a probei de aptitudini în vederea recunoașterii calificării de arhitect, sub incidența Regimului general de recunoaștere a calificărilor profesionale.

F. Dobândirea dreptului de semnătură pe teritoriul României de către cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, cetățenii statelor membre ale Spațiului Economic European și cetățenii Confederației Elvețiene care au dreptul de a exercita profesia de arhitect cu drept de semnătură sau alt drept echivalent în unul dintre aceste state și care solicită dreptul de a presta temporar sau ocazional servicii în domeniul arhitecturii pe teritoriul României, fără a solicita stabilirea în România - solicitanții vor dobândi drept de semnătură fără să fie înscriși în Tabloul Național al Arhitecților și vor fi înregistrați automat în Ordinul Arhitecților din România, pe durata prestării serviciilor respective.

 1. Ordinul Arhitecților din România este autoritatea competentă pentru recunoașterea titlurilor oficiale de calificare în profesia de arhitect, pentru cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, cetățenii statelor membre ale Spațiului Economic European și cetățenii Confederației Elvețiene;
 2. dobândirea dreptului de semnătură se obține prin recunoașterea automată a titlului de calificare și a dreptului de semnătură;
 3. recunoașterea se face de către o comisie numită de Consiliul național (vezi art. 12 alin. (3), (4), (5), (6) și (7) din Legea 184/2001, Republicată, cu modificările și completările ulterioare și art. 30 alin. (1) lit. o) din Regulamentul de organizare și funcționare a Ordinului Arhitecților din România, publicat în Monitorul Oficial cu numărul 704 din data de 13 august 2018 - de accesat https://www.oar.archi/despre-oar/cadru-legislativ-si-normativ).

Descrierea procedurii

 1. documentele necesare înregistrării, la prima prestare de servicii în domeniul arhitecturii sau în cazul în care au intervenit modificări ale situației față de cea inițială, reținută în documente: declarație prealabilă scrisă, în care se precizează domeniul de asigurare sau alte mijloace de protecție personală sau colectivă privind responsabilitatea profesională de care solicitantul beneficiază în România, copia actului de identitate/pașaportului, documentul emis de statul membru de stabilire a solicitantului, prin care se atestă că, la data eliberării acestuia, titularul este stabilit legal în respectivul stat și că nu îi este interzisă definitiv sau temporar exercitarea activităților de arhitect, copiile diplomelor, certificatelor sau ale altor titluri oficiale de calificare în profesia de arhitect;
 2. declarația prealabilă scrisă se reînnoiește o dată pe an, dacă prestatorul are în vedere să își exercite profesia de arhitect temporar sau ocazional în cursul anului respectiv, sau în cazul unei modificări a situației sale față de cea inițială;
 3. caracterul temporar și ocazional al prestării de servicii în domeniul arhitecturii se verifică, de la caz la caz, în special în funcție de durata prestării, frecvența, periodicitatea și continuitatea acestora, de către OAR;
 4. OAR va accepta ca dovadă de onorabilitate un document emis cetățeanului unui stat membru al Uniunii Europene, al Spațiului Economic European sau al Confederației Elvețiene de către autoritatea competentă din statul de proveniență a acestuia; acest document are o valabilitate de maximum 3 luni de la data eliberării sale de către autoritatea competentă din statul de proveniență;
 5. în caz de îndoială justificată, OAR poate solicita prin IMI (Sistemul de Informații al Pieței Interne) sau, după caz, direct autorităților competente ale unui stat membru, confirmarea autenticității titlurilor oficiale de calificare care atestă calificarea de arhitect eliberate în acel stat, precum și, după caz, confirmarea faptului că posesorul acestora îndeplinește condițiile minime de formare profesională prevăzute de legislația națională;
 6. în caz de îndoială justificată, atunci când o autoritate competentă a unui stat membru a eliberat un titlu oficial de calificare, care include o formare efectuată în totalitate sau parțial într-o instituție recunoscută dintr-un alt stat membru, în cazul în care România este stat membru gazdă, OAR are dreptul să solicite organismului competent al statului membru de origine sau de proveniență în care a fost eliberat titlul oficial de calificare să verifice:
 • dacă formarea asigurată de instituția în cauză a fost certificată în mod oficial de instituția de învățământ din statul membru de origine sau de proveniență în care a fost eliberat titlul oficial de calificare;
 • dacă titlul oficial de calificare eliberat este același cu cel care ar fi fost eliberat în cazul în care ciclul de formare s-ar fi derulat în întregime în statul membru de origine sau de proveniență în care a fost eliberat titlul oficial de calificare;
 • dacă titlul oficial de calificare eliberat conferă aceleași drepturi de acces la profesie pe teritoriul statului membru de origine sau de proveniență în care a fost eliberat titlul oficial de calificare.

      7.  verificarea dosarului de către Comisie și eliberarea Atestatului de recunoaștere a calificării;
      8.  aprobarea sau respingerea cererii de către Comisie; în cazul respingerii, decizia Comisiei trebuie să cuprindă toate justificările;
      9.  taxe: 400 lei - recunoașterea titlului de calificare și eliberarea  Atestatului de recunoaștere a calificării; 120 lei - procesarea documentelor necesare înregistrării, la prima prestare de servicii și depunerea declarației prealabile; 20 lei - reînnoirea declarației; modalități de plată: numerar, la Casieria Ordinul Arhitecților din România, la depunerea dosarului; transfer bancar:

Ordinul Arhitecților din România

Cod fiscal 14083510

Banca Română pentru Dezvoltare - Sucursala Academiei

Cont în lei: RO80BRDE410SV21208234100

Cont în euro: RO31BRDE410SV18573724100

Cont în dolari RO07BRDE410SV33056304100.

Cod SWIFT: BRDEROBU (pentru plățile în euro sau dolari). 

___________________________________

Proceduri recunoaștere calificări internaționale și echivalare/dobândire drept de semnătură

Cerere recunoaștere calificare_RO

Cerere recunoaștere calificare_EN

Cerere recunoaștere calificare și echivalare drept de semnătură_RO