Recunoaștere calificări internaționale și echivalare sau dobândire drept de semnătură / Recognition of International Qualification and Right of Signature

For the English version, please scroll down.

Recunoaștere calificări internaționale și echivalare sau dobândire drept de semnătură

Proiectele de arhitectură pentru materializarea cărora legea română impune obținerea autorizației de construire vor fi elaborate de un arhitect cu drept de semnătură.

Arhitecții dobândesc drept de semnătură acordat de către Ordinul Arhitecților din România (OAR), în condițiile legii, dacă au exerciţiul deplin al drepturilor civile, dacă îndeplinesc condiţiile de onorabilitate şi de stagiu sau, după caz, de experienţă profesională practică, prevăzute de Legea 184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect, republicată, cu modificările și completările ulterioare și de Directiva 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale, consolidată. Obţinerea dreptului de semnătură de către arhitecți atrage obligatoriu înscrierea acestora în Tabloul Naţional al Arhitecţilor (TNA), în condiţiile legii.

Înainte de dobândirea dreptului de semnătură, diploma eliberată în cadrul unei instituții de arhitectură din UE, SEE sau Confederația Elvețiană va fi recunoscută pe teritoriul României de  către Comisia Națională de Recunoaștere a Calificărilor (CNRC). În cazul în care diploma a fost obținută pe teritoriul unui stat terț, recunoașterea acesteia va fi făcută de către Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED).

De asemenea, Ordinul Arhitecților din România poate recunoaște automat titlul de calificare și dreptul de semnătură, în cazul arhitecților cetățeni ai statelor membre UE, SEE sau ai Confederației Elvețiene care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 5 și art. 6 din Legea nr. 184/2001 și au drept de semnătură pe teritoriul unuia dintre aceste state sau un drept echivalent. 

1. Procedurile referitoare la arhitecții cetățeni români cu diplomă eliberată în UE, SEE sau Confederația Elveția

1.1 Dobândirea dreptului de semnătură de către arhitecții cetățeni români cu diplomă eliberată în UE, SEE sau Confederația Elvețiană, după efectuarea stagiului

Cerere de acordare a dreptului de semnătură

Acordul privind prelucrea datelor cu caracter personal, completat de solicitant, este obligatoriu la dosar.

1.2. Dobândirea dreptului de semnătură de către arhitecții cetățeni români cu diplomă eliberată în UE, SEE sau Confederația Elvețiană, cu experiență profesională de min. 5 ani 

Cerere de acordare a dreptului de semnătură

Acordul privind prelucrea datelor cu caracter personal, completat de solicitant, este obligatoriu la dosar.

2. Procedurile referitoare la arhitecții cetățeni ai statelor membre UE, SEE și cetățeni ai Confederației Elvețiene

2.1. Dobândirea dreptului de semnătură pe teritoriul României de către arhitecții cetățeni ai statelor membre UE, SEE și cetățeni ai Confederației Elvețiene care solicită stabilirea în România, îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 5 și 6 din Legea nr. 184/2001 și au drept de semnătură pe teritoriul unuia dintre aceste state sau un drept echivalent 

Cerere de recunoaștere a titlului oficial de calificare în profesia de arhitect și a dreptului de semnătură

Acordul privind prelucrea datelor cu caracter personal, completat de solicitant, este obligatoriu la dosar.

2.2. Dobândirea dreptului de semnătură de către arhitecții cetățeni ai statelor membre ale UE, SEE și cetățenii Confederației Elvețiene care solicită stabilirea în România, îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 5 și 6 și nu au drept de semnătură sau alt drept echivalent obținut pe teritoriul unuia dintre aceste state 

2.3. Dobândirea dreptului de semnătură pe teritoriul României de către arhitecții cetățeni ai statelor membre ale UE, SEE și ai Confederației Elvețiene cu dreptul de a exercita profesia de arhitect cu drept de semnătură sau alt drept echivalent în unul dintre aceste state și care solicită dreptul de a presta temporar sau ocazional servicii în domeniul arhitecturii pe teritoriul României 

2.4. Aplicarea măsurilor compensatorii în vederea recunoașterii calificărilor profesionale 

2.5 Procedură de recunoaștere a calificării din statele membre ale UE/SEE și Confederația Elvețiană

Cerere de recunoaștere a titlului oficial de calificare în profesia de arhitect

Acordul privind prelucrea datelor cu caracter personal, completat de solicitant, este obligatoriu la dosar.

3. Procedurile referitoare la arhitecții cetățeni ai unor state terțe, căsătoriți cu cetățeni români

3.1. Dobândirea dreptului de semnătură de către arhitecții cetățeni ai unor state terțe, căsătoriți cu cetățeni români și deținători ai unei diplome eliberate în România, după efectuarea stagiului 

3.2. Dobândirea dreptului de semnătură de către arhitecții cetățeni ai unor state terțe, căsătoriți cu cetățeni români și deținători ai unei diplome eliberate în România, membri ai OAR, cu experiență profesională de minimum 5 ani 

3.3. Dobândirea dreptului de semnătură de către arhitecții cetățeni ai unor state terțe, căsătoriți cu cetățeni români și deținători ai unei diplome eliberate în România, non-membri OAR, cu experiență profesională de minimum 5 ani

3.4. Dobândirea dreptului de semnătură de către arhitecții cetățeni ai unor state terțe căsătoriți cu cetățeni români și deținători ai unei diplome eliberate într-un stat terț, după efectuarea stagiului  

3.5. Dobândirea dreptului de semnătură de către arhitecții cetățeni ai unor state terțe căsătoriți cu cetățeni români și deținători ai unei diplome eliberate într-un stat terț, membri ai OAR, cu experiență profesională de minimum 5 ani 

3.6. Dobândirea dreptului de semnătură de către arhitecții cetățeni ai unor state terțe căsătoriți cu cetățeni români și deținători ai unei diplome eliberate într-un stat terț, non-membri OAR, cu experiență profesională de minimum 5 ani  

NOTĂ: Toate dosarele pentru dobândirea dreptului de semnătură trebuie să conțină Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal completat de solicitant.

Acestea sunt taxele OAR la zi.

Iată tabelul centralizator cu toate taxele și cotizațiile membrilor OAR.

Recognition of International Qualification and Right of Signature

Architectural designs for the achievement of which the law requires the issuance of the building permit shall be elaborated by an architect with the signature right.

Architects shall acquire the signature right granted by the Romanian Order of Architects (OAR), in accordance with law, if they have the full exercise of their civil rights, if they meet the good repute requirements and those related to the professional traineeship or, if the case may be, they have the practical professional experience, as stipulated by Law no. 184/2001 on organizing and practicing the architectural profession, republished, with further amendments, and Directive 2005/36/EC on the recognition of professional qualifications. The acquirement of the signature right by architects shall lead to their mandatory registration in the National Architects’ Register (TNA), in accordance with law.

Prior to acquiring the signature right, the diploma awarded in an architectural institution of the EU, EEA Member States or the Swiss Confederation will be recognized on the territory of Romania by the National Commission for the Recognition of Qualifications (CNRC). If the diploma was obtained in the territory of a third state, its recognition shall be made by the National Center for the Recognition and Equivalence of Diplomas (CNRED).

The Romanian Order of Architects (OAR) may also automatically recognize the qualification title and the signature right, in the case of architects citizens of EU member states, the EEA or the Swiss Confederation who meet the requirements provided for art. 5 and 6 of Law No 184/2001 and have the signature right or an equivalent right on the territory of one of these States.

1. Procedures relating to architects Romanian nationals with a diploma issued in the EU, EEA or the Swiss Confederation

1.1. Acquiring the signature right by Romanian architects holding a diploma issued in EU, EEA and Swiss Confederation, after the completion of the professional traineeship 

1.2. Acquiring the signature right by Romanian architects holding a diploma issued by EU, EEA and Swiss Confederation, with a minimum 5-year professional experience 

2. Procedures relating to architects citizens of EU Member States, EEA and citizens of the Swiss Confederation

2.1. Acquiring the signature right by nationals of the Member States of the European Union, the European Economic Area and the Swiss Confederation who apply for the establishment in Romania, meet the requirements provided for art. 5 and 6 of Law 184/2001 and have the signature right or an equivalent right on the territory of one of the above-mentioned States 

2.2. Acquiring the signature right by nationals of the Member States of the European Union, nationals of the Member States of the European Economic Area and nationals of the Swiss Confederation who apply for the establishment in Romania, meet the requirements provided for art. 5 and 6 and do not have the signature right or an equivalent right on the territory of one of these States  

2.3. Acquiring the signature right by nationals of the Member States of the EU, EEA and the Swiss Confederation who have the right to practice the profession as an architect with the signature right or another equivalent right in one of these states and who apply for the right to provide architectural services in Romania on a temporary and occasional basis 

2.4. Application of compensation measures for the recognition of professional qualifications 

3. Procedures relating to architects citizens of third countries, married to Romanian citizens

3.1. Acquiring the signature right by nationals of third states, married to Romanian citizens and holding a diploma issued in Romania, after the completion of the professional traineeship

3.2. Acquiring the signature right by nationals of third states, married to Romanian citizens and holding a diploma issued in Romania, OAR members, with a minimum 5-year professional experience 

3.3. Acquiring the signature right by nationals of third states, married to Romanian citizens and holding a diploma issued in Romania, non-OAR members, with a minimum 5-year professional experience

3.4. Acquiring the signature right by nationals of third states, married to Romanian citizens and holding a diploma issued by a third state, after the completion of the professional traineeship 

3.5. Acquiring the signature right by nationals of third states, married to Romanian citizens and holding a diploma issued by a third state, OAR members, with a minimum 5-year professional experience 

3.6 Acquiring the signature right by nationals of third states, married to Romanian citizens and holding a diploma issued by a third state, non-OAR members, with a minimum 5-year professional experience