EAST PARK / PARC EST - International Design Competition Launch / Lansare Concurs Internațional de Soluții

 

EN ///

The Order of Architects in Romania (OAR) and the Municipality of Cluj-Napoca officially announce the launch of the „East-Park Cluj Napoca” International Design Competition.

The design competition aims at selecting the best project for The Cluj-Napoca East Park, for the award of the design contract.

The new arrangement will have to ensure the conservation under optimal conditions of the wetland with its specific flora and fauna, developed spontaneously and being an unique biotope in the urban environment of Transylvania. At the same time, the promoter wants to arrange a park that fulfils the usual functions for these kinds of public spaces, and that both socially and functionally reactivates the area through the landscape qualities of the created frames. By being integrated into the system of other urban planted areas, the future East Park will become an important node in the green network of the city and of the East area of the Cluj-Napoca municipality.

The Contracting Authority is the Municipality of Cluj-Napoca, the owner of the land and the beneficiary of the competition results.

The competition is organized by the Order of Architects in Romania, in accordance with the Competition Rules of the International Union of Architects – UIA – and the provisions of the International Regulations for architecture and urban design Competitions, adopted at the General Conference of UNESCO in 1956, as revised on November 27, 1978, the provisions of the Guide of good practice in organizing OAR design competitions, published in 2018, in compliance with the legal provisions in force regarding the award of public procurement contracts.

The Design Competition is a public, single-stage competition, open to Romania, all countries of the European Union, of the European Economic Area, and to the Swiss Confederation.

The design competition is organized as an independent procedure, in accordance with art. 105 letter a) of Law no. 98/2016 regarding public procurement, and subsequently, pursuant to provisions under art. 104 para. (7) of the same law, the design services contract is to be awarded to the winner of the competition, following a negotiation procedure without prior publication of a participation announcement.

COMPETITION JURY

Full Members:

 • landscape arch. Catherine Mosbach
 • landscape arch. Peter Veenstra
 • geography dr. Catherine Franceschi-Zaharia
 • arch. Ligia Subțirică – AC representative
 • arch. Șerban Țigănaș – OART representative
 • arch. urb. Toader Popescu
 • arch. Radu Ponta

Deputy Members:

 • Cristian Domșa – biodiversity specialist
 • arch. Tamina Lolev

AWARDED PRIZES

1st Prize: The design services contract with an estimated value of

6.288.360 RON, exclusive of VAT 

2nd Prize: 120.000 RON

3rd Prize: 60.000 RON

COMPETITION SCHEDULE

Official launch of the competition

The official launch in SEAP

Site visit

07.11.2020

Deadline for project submission

29.01.2021 / 16:00

Romanian time zone

Jury assessment of the projects

05.02 - 07.02.2021

Official announcement of the winner

(press conference with the Jury)

08.02.2021

 

Find out more on the official competition website:

EAST PARK

and in Romanian:

PARC EST

For the latest news on the competition follow our official OAR Competitions Facebook page:

OAR Concursuri

For more news about our organization please follow the official Order of Architects in Romania (OAR) Facebook page:

OAR

RO ///

Ordinul Arhitecților din România și Primăria Municipiului Cluj-Napoca anunță oficial lansarea Concursului Internațional de Soluții ”Amenajarea Parcului Est Cluj Napoca”.

Concursul are ca scop selectarea celei mai bune soluții în vederea amenajării Parcului Est din Cluj-Napoca, pentru atribuirea contractului de proiectare. 

Noua amenajare va trebui să asigure conservarea  în condiții optime a zonei umede cu floră și faună specifice, dezvoltate spontan și constituind un biotop unic în mediul urban din Transilvania. Totodată, promotorul dorește amenajarea unui parc care să îndeplinească funcțiunile obișnuite pentru acest fel de spații publice, și care să reactiveze social și funcțional zona prin atractivitatea peisajeră a cadrelor create. Prin integrarea în sistemul celorlalte plantații urbane, viitorul Parc Est va deveni un nod important în rețeaua verde a orașului și a zonei Estice a municipiului Cluj-Napoca.

Autoritatea contractantă a concursului este Primăria Municipiului Cluj-Napoca, acesta urmând să devină beneficiarul proiectului contractat în urma prezentei competiții.

Concursul este organizat de către Ordinul Arhitecților din România (OAR), în conformitate cu Regulamentul de concursuri al Uniunii Internaționale a Arhitecților – UIA, prevederile Recomandărilor Internaționale pentru Concursuri de arhitectură și urbanism adoptate în Conferința Generală UNESCO din 1956, revizuită în data de 27 noiembrie 1978, prevederile Ghidului de bune practici în organizarea concursurilor de soluții OAR, publicat în 2018, cu respectarea prevederilor legislației în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziție publică.

Concursul de soluții este public, într-o singură fază, deschis pentru România, țările Uniunii Europene și Spațiului Economic European și Confederația Elvețiană.

Concursul de soluții este organizat ca o procedură independentă conform art. 105 lit. a) din  Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, urmând ca ulterior, în baza prevederilor Art. 104 alin. (7) din aceeași lege, contractul de servicii de proiectare să fie atribuit concurentului câștigător al concursului, în urma unei proceduri de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare.

JURIUL CONCURSULUI

Membri titulari:

 • arh. peisag. Catherine Mosbach
 • arh. peisag. Peter Veenstra
 • dr. geograf Catherine Franceschi-Zaharia
 • arh. Ligia Subțirică – reprezentant AC
 • arh. Șerban Țigănaș – reprezentant OART
 • arh. urb. Toader Popescu
 • arh. Radu Ponta

Membri supleanți:

 • Cristian Domșa – specialist biodiversitate
 • arh. Tamina Lolev

PREMIILE ACORDATE 

Premiul I: contractul de proiectare cu valoare estimată

la nivelul sumei de 6.288.360 RON, fără TVA         

Premiul II:  120.000 RON

Premiul III: 60.000 RON

CALENDARUL CONCURSULUI

Lansarea oficială a concursului

Data lansării oficiale în SEAP

Vizită sit

07 noiembrie 2020

Data limită Predare proiecte

29 ianuarie 2021

ora 16:00

Jurizare proiecte

05 - 07 februarie 2021

Anunț oficial câștigător

(conferință de presă cu juriul)

08 februarie 2021

 

Mai multe detalii pot fi găsite pe pagina oficială a concursului:

PARC EST

și în limba Engleză:

EAST PARK

De asemenea, vă invităm să urmăriți, în continuare, pentru anunțuri și știri privind concursul pagina oficială de Facebook a Ordinului Arhitecților din România:

OAR

sau OAR Concursuri:

OAR Concursuri